Ο Αντιπρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας Γεώργιος Τσιαλός στο Δ.Σ της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος

Το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Ε.Σ.Τ.Ε.).

Στο πλαίσιο της Γ.Σ. έλαβαν χώρα και οι αρχαιρεσίες που ανέδειξαν τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου :

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΡΤΑΚΗΣ Πρόεδρος της Παγκρήτιας ΣΤ
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Χανίων
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ Πρόεδρος της ΣΤ Θεσσαλίας
Γραμματέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΝΙΔΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Ηπείρου
Ταμίας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Καρδίτσας
Μέλη: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Δράμας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΛΟΣ Αντιπρόεδρος της ΣΤ Πιερίας
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ Α΄ Αντιπρόεδρος της ΣΤ Έβρου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πρόεδρος της ΣΤ Σερρών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Πρόεδρος του ΠΣ Βοιωτίας
Β. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΘΩΜΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Β΄ Αντιπρόεδρος της ΣΤ Καρδίτσας
Μέλη: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Αντιπρόεδρος της ΣΤ Χανίων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ Ταμίας της ΣΤ Θεσσαλίας

Η θητεία των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης, είναι τριετής και λήγει την 9η Ιουλίου 2020.

Κατά τη Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα της Διοίκησης καθώς και το πρόγραμμα δράσης που παρουσιάστηκε αναλυτικά στους Συνέδρους.
Στις άμεσες προτεραιότητες της νέας διοίκησης εντάσσονται :
•      Η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας στην Περιφέρεια
•      Η ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών δράσεων, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η ανάπτυξη νέων εργασιών
•      Η αντιμετώπιση, μέσω συγκεκριμένου στρατηγικού πλάνου, των θεμάτων της κεφαλαιακής επάρκειας, της ρευστότητας, της εταιρικής διακυβέρνησης και της αντιμετώπισης των ληξιπρόθεσμων δανείων.

Συγχαίρω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας τον Γιώργο Τσιαλό στον οποίο ευχόμαστε υγεία και δύναμη ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε όλες τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει για το καλό της Τράπεζας και της Πιερικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μηλιώτης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                    
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ :  761/2017                        
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ” ΣΥΝ.Π.Ε

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 25-06-2017 με αριθμό πρακτικού Δ.Σ. 430, σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, άρθρα 17, 18, 19, 20 και λόγω μη απαρτίας κατά τις πρώτες δύο (2) προσκλήσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης [ της 5ης Ιουλίου 2017 και τις 12ης Ιουλίου 2017 ], καλούνται τα μέλη της σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 19η Ιουλίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7:30μ.μ, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης επί της οδού Αγίας Λαύρας 24, για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.  Έγκριση εγγραφής νέων μελών (Συνεταίρων).
2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2016 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την λήξασα διαχειριστική χρήση 01-01-2016 έως 31-12-2016.
3. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2017.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σχετικά με τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για την χρήση 2016.
5. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας - Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή του για τη χρήση 2017.
6. Έγκριση διαγραφής μελών.
7. Έγκριση νέου λογοτύπου Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας
8. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
9. Προτάσεις - Ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από την συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 & 6 έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν όλοι οι συνέταιροι Αυτοπροσώπως.
Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση δια των Νομίμων εκπροσώπων ή με αντιπρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. ή άλλο αρμόδιο όργανο.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά του.

Κατερίνη, 13-07-2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μηλιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου